Sólový zpěv – Jean-François Lombard

Francouzská barokní hudba má svůj vlastní a velmi specifický jazyk. Ornamentika, artikulace, přízvuk, deklamace jsou hlavními klíči k postižení ducha této hudby. Vyzývá zpěváky, aby vyjádřili charaktery
vášně, lásky, nenávisti, naděje, zrady… jak v opeře, tak v duchovní hudbě. Moje zkušenosti mezinárodního pěvce mi umožňují nabídnout zkoumání hlasové techniky a interpretace zpěvákům, kteří přijdou do mého
workshopu. Studenti budou moci zpívat árie z francouzských oper, kantáty a duchovní skladby, s možností práce na francouzské latinské výslovnosti. Hudba, texty a překlady budou muset být dokonale známy, abychom mohli společně pracovat na co nejlepším provedení této nádherné hudby.


French Baroque Music has his own and very specific language. Ornamentation, articulation, accent,
declamation are the main keys to touch the spirit of this music. It invites singers to express the characters of passion, love, hate, hope, treason… both in opera and in sacred music. My experience of international singer allows me to propose an exploration of vocal technique and interpretation to the singers who will come in my workshop. Students will be able to sing French operas arias, cantates, and sacred pieces, with the possibility of a work on French Latin pronunciation. Music, texts and translations will have to be perfectly known, so that we can work together for the best possible performance of this magnificent music.