Eduard Tomaštík

Lektor vede třídu
Ansámblový zpěv

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál), posléze vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Své odborné znalosti si dále rozšířil doktorandským studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. Svou badatelskou činností v tomto oboru pravidelně přispívá k objasňovaní hudebně – historických vztahů v evropském kontextu, založeném na podrobném studiu dobových pramenů.
V letech 1996 – 1998 působil jako asistent sbormistra operního sboru Janáčkova divadla v Brně a Brněnského akademického sboru. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem, jehož je dodnes umělecký vedoucí, uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. Diskografie souboru se může pyšnit mnoha zahraničními i tuzemskými oceněními, podobně jako řadou zajímavých spoluprací s předními interprety staré hudby (Stephen Stubbs, Schola Gregoriana Pragensis, Barbara Maria Willi a další).
V posledních letech se E. Tomaštík začal zabývat také žánrovými přesahy staré hudby a hledat společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Projekt spojující renesanční vokální polyfonii s prvky swingové a jazzové sféry nejenže přibližuje starou hudbu běžnému současnému posluchači, ale těší se také velkému uznání v odborných kruzích.
Současně působí jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr je přizýván ke spolupráci s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Od roku 2014 vyučuje také cimbál na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a přednáší sbormistrovství na Pedegogické fakultě MU v Brně.


Eduard Tomaštík is a conductor, tenor, art director, and cimbalom player. After graduating from the Bratislava Conservatory, he went on to study choral conducting with Josef Pančík and orchestral conducting with Otakar Trhlík and Jan Zbavitel at the Janáček Academy of Music and Arts in Brno. He did his doctoral studies in musicology at Masaryk University in Brno, focusing on music in Moravia in the 17th century, particularly the life and work of Giovanni Battista Alouisi. He regularly contributes his research activities in this field to clarifying musical-historical relations in Europe, based on a detailed study of contemporary sources. From 1996 to 1998, he was the assistant chorus master with the Janáček Theatre in Brno and the Brno Academic Choir.
In 1998, he founded the chamber ensemble Societas Incognitorum, focusing on vocal and vocal-instrumental music of the 16th and 17th centuries. With this ensemble, of which he is still the artistic director, he has performed a number of concerts and studio premieres in cooperation with Czech TV and many radio stations. His discography features many foreign and domestic honours, including interesting collaborations with leading performers of early music, such as Stephen Stubbs, Schola Gregoriana Pragensis, and Barbara Maria Willi. His recent interest in genre overlaps in old music, seeking common denominators with contemporaryv musical genres, resulted in a unique collaboration with the Slovak jazz trio Pacora. This project, linking Renaissance vocal polyphony with elements of swing and jazz, brings Renaissance music to everyday contemporary listeners and has enjoyed great recognition in professional circles. He lectures in master classes focusing on early music and is a conductor and choirmaster cooperating with various vocal and orchestras at home and abroad. He is a founding member of the musical trio PONK, whose main objective is to use modern methods to present traditional Moravian folk music to the general public.

www Eduard Tomaštík