Ján Gréner

Lektor vede třídu
Barokní viola, smyčce pro začátečníky

Počas viac ako štyridsaťročného účinkovania v Musica Aeterna okrem vyše tisícky koncertov a nahrávok pre rozhlas, televíziu a na LP či CD (46) doma i v zahraničí absolvoval majstrovské kurzy (CMBV, London Barock) a ako sólový, komorný, či orchestrálny hráč spolupracoval s mnohými špičkovými predstaviteľmi hnutia „starej hudby“ – Standage, Holloway, Mackintosh, Tan, Goodwin, Hoeprich, Brautigam, Gini, Antonini, McCreesh, Haselböck atď. Najvyššie ocenenia – trikrát Diapason d´or, Classical Awards, označenie MAe ako najlepší súbor svojho druhu vo východnej Európe.

–    2003 – 2008 pedagóg na AU BB a na Kozervatóriu v B. Bystrici (komorná hra,

interpretačný seminár, analýza skladieb, predbaroková a baroková teória a prax)

– od 2010 – pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (vedúci špecializačného štúdia – odbor stará hudba, viola, husle, komorná hudba, barokové husle,dejiny hudby, interpretačný seminár)

–   v r.2010 –  člen Symfonického orchestra SR

–    od 2011 – prorektor a pedagóg na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albreta v Banskej Štiavnici

Externý člen rôznych zoskupení, hrajúcich na autentických nástrojoch doma i v zahraničí –  Solamente Naturali, Wroclaw Barok Orchestra, Czech Ensemble Baroque, Capela Regia Praga, Orchester Wiener Akademie, Wienerklassik Orchester, Concilium Musicum Wien, Ensemble Inegal Praha, J. J. Fux Orchester Wien…

V roku 2014 obhájil dizertačnú prácu na tému „Vývin päťhlasnej sadzby v inštrumentálnej hudbe 17. – 18. storočia so zreteľom  na uplatnenie violy“ na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, čím získal titul ArtD.

V roku 2016 bol rektorom Janáčkovej akadémie múzických umení menovaný docentom

v odbore Hudobné umenie, s účinnosťou od 1. novembra 2016, na základe obhajoby habilitačnej práce „Súbor najvýznamnejších umeleckých výkonov a interpretačných premien v rámci komorného ansámblu pre starú hudbu Musica Aeterna za štyridsať rokov jeho pôsobenia“ a habilitačnej prednášky na tému „Význam a prínos pôsobenia špecializovaného komorného súboru pre starú hudbu, Musica Aeterna, v hudobnom živote Československa, respektíve Slovenska od roku 1973 podnes“

V roku 2022 prevzal od primátora Bratislavy Čestné uznanie za pedagogickú činnosť s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky.

V roku 2023 ho bratislavský arcibiskup vyznamenal Čestným ocenením za aktívnu a záslužnú prácu v cirkevnom hudobnom školstve.

Na tento rok – 2023, pripadlo i niekoľko jubileí: 10 rokov od založenia oddelenia Špecializačného štúdia Stará hudba na CK BA, 30 rokov od založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave, 50 rokov od založenia komorného súboru pre starú hudbu, Musica aeterna a 70 rokov od môjho narodenia.