Kontrabas

lektor: Ján Prievozník

Ste oddaným milovníkom najhlbších tónov registra hudobných nástrojov a neviete si dať s týmto problémom rady? Tak to ste na správnom mieste… ani ja nie!

Kontrabas v dnešnom modernom svete ponúka neuveriteľné možnosti využitia. Od klasickej (niekedy nudnej) hry v orchestroch, komornej hudby, jazzu, folklóru ale i neuveriteľnej sólovej polohe tohto nedoznaného a často zatracovaného nástroja. Pritom sa vraví ale že „bez basy nie je muzika“.

Je to naozaj tak, no bohužiaľ veľa basistov samotných hrá na tento nástroj a neuvedomuje si tento fakt. Dovolím si preto v tomto úvode do problematiky výuky „barokového kontrabasu“ opraviť toto tvrdenie na „bez dobrého basistu nie je muzika“!

Kontrabas, nástroj ako ho poznáme dnes, a ktorý plní­ funkciu basu predovšetkým v orchestri či komornom telese, sa použí­val v mnohých podobách. Z literatúry sa dozvedáme, že mal v závislosti od svojej polohy v Nemecku, Anglicku, Taliansku či Francúzsku, ale i v Čechách a na Slovensku, iné ladenia, počty strún, spôsoby držania a samotnej hry na tomto nástroji. Oproti iným sláčikovým nástrojom ako husliam, violám i violončelu, sólová dobová baroková sólová literatúra pre basový nástroj  rozmeru dnešného kontrabasu prakticky neexistuje (až na malé výnimky). Dnešná moderná literatúra len prevzala mnoho opusov od prí­buzných nástrojov ako fagot, violončelo, violone či viola da gamba, ale i fláut či hobojov atď. Pre sólovú literatúru kontrabasu mal najvýznamnejší­ vplyv vznik koncertantného štýlu, avšak tento sa udial až v období­ klasicizmu, kedy bol kontrabas postavený na úroveň koncertného sólového nástroja.

Náplňou kontrabasovej triedy je zvládnutie a vychutnanie si podľa možností nezameniteľnú chuť črevových strún, pravej nefalšovanej dobovej artikulácie, spôsobu ťahania dobového sláčika, prípadne použitie pražcov. Pomocou literatúry a diskusie sa pokúsime nahliadnuť do historických súvislostí a špecifík kontrabasu starších (barokových či klasicistických) období.

Podľa úrovne účastníka a jeho pripravenosti je možné venovať sa sólovej literatúre, komornej hudbe s kontrabasom rôznych slohových období. Dôležitý je historický aspekt,  nahliadnutie do problematiky dobovej artikulácie, problémom so sláčikom (iné modely, váhy, tvary, spôsoby držania a frázovania), ale i techniky hry na starší nástroj, problémom tvorenia zvuku na črevových strunách a pod. K dispozícii mám viacero nástrojov (historických ladení od malého G violone – 6 strún gdAFCG1, barokového kontrabasu 4 struny GDAD, Viedenské ladenie A,Fis,D,A,F. či moderného nástroja G,D,A,E/ A,E,H,Fis).

Dôležitým faktom pri výuke je problematika postavenia kontrabasu ako orchestrálneho nástroja, technické zvládnutie aktuálnych partov pripravovaného diela LŠBH, hra v skupine kontrabasov, spoločné frázovanie, spôsob artikulácie a pod.

Okruhy  výučby:

  • Štýlovosť, tvorba  tónu, artikulácia a spôsob narábania s kontrabasovým registrom, hra barokovým a klasicistickým sláčikom (nemeckého i francúzskeho typu)
  • Zvládnutie základných princí­pov, frázovania a vedenia hlasu v komornej hudbe a predovšetkým hry v orchestri.
  • Komorná hra, vo forme rôznych zoskupení­ (podľa potreby jednotlivých tried)
  • Sólová literatúra resp. transkripcie literatúry obdobia baroka pre kontrabas sólo (Marcello, Galiard, Gianotti, Scarlatti, Vivaldi, Teleman, Bach, Eccles, Frescobaldi…)
  • Koncertantná a koncertná literatúra klasicizmu (J. K. Vaňhal, A. Capucci, V. Pichl, C .D. von Dittersdorf, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, A. Zimmemrann, D. Dragonetti, F. Keyper, W. Kallush, K. Kohaut…a mnoho ďalších)
  • Svoj vlastný nástroj je vhodný, skôr nutný! Avšak viem pomôcť prípadným záujemcom so zapožičaním črevových strún a dobových sláčikov. Kurz je vhodný pre akýkoľvek level hráča! Potrebný je však záujem a otvorenosť pre túto problematiku. Každá iná znalosť a schopnosť je vítaná! Prípadné otázky nie je problém dopredu konzultovať.