Emma Kirkby

Anglická sopranistka Emma (Carolyn) Kirkby vystudovala univerzitu v Oxfordu a pěvecky se vzdělávala u Jessicy Cash. Původně neměla ambice stát se profesionální zpěvačkou. Jako klasická studentka Oxfordu a následně učitelka, zpívala pro potěšení ve sborech a menších skupinách, vždy se cítila jako doma v renesančním a barokním repertoáru.

V roce 1971 nastoupila Emma Kirkby do Taverner Choir a v roce 1973 zahájila svou dlouhodobou spolupráci s Consort of Musicke. Debutovala v Londýně v roce 1974 a od té doby se specializovala na starou hudbu. Emma se podílela na prvních nahrávkách Decca Florilegium s Consort of Musicke a Academy of Ancient Music v době, kdy většina sopránů vyškolených ve klasickém školství nevyhledávala zvukový ideál vhodný pro spojení s dobovými nástroji. Proto musela najít svůj vlastní styl s velkou s pomocí Jessicy Cashové ale také dirigentů a instrumentalistů, s nimiž v průběhu let pracovala.

Emma Kirkby se stala legendou v pojetí hudby, která vychází především z textu; její jméno je vždy spojeno s čistým zvukem. „Po dvě desetiletí byla Emma Kirkby jasným, pohyblivým hlasem, který je kvintesencí čistého zvuku staré hudby. Je stále jedním z pokladů světa hudby (Toronto Globe and Mail). Vystupuje po celém světě se stále se zvyšujícím počtem orchestrů a komorních souborů, Academy of Ancient Music, London Baroque, Orchestra of the Age of Enlightenment, Freiburger Barockorchester, Tafelmusic Toronto a Studio de Musique Ancienne de Montreal. Kromě své práce jako sólistka pravidelně vystupuje v duu s loutnistou Anthonym Roolym. Dalším pilířem její práce jsou komorní koncerty a nahrávky s Consort of Musicke.

Emma Kirkby dosud nahrála impozantní množství – více než sto – nahrávek všeho druhu, od sekvencí Hildegarde z Bingenu až po madrigaly italské a anglické renesance, barokní kantáty a oratoria a díla Mozarta a Haydna. Její nejnovější nahrávky zahrnují druhý disk operních arií Georga Friderica Händela pro Hyperion, Bachovy svatební kantáty pro Decca a Vánoční hudbu Alessandra Scarlattiho a J.S. Bacha s London Baroque pro BIS.

Emma Kirkby se v současné době věnuje také pedagogické činnosti a především je potěšena, když vidí novou generaci zpěváků a hráčů, kteří prezentují své dovednosti.


The English soprano, Emma (Carolyn) Kirkby, studied classics at Oxford and received vocal training from Jessica Cash. Originally, she had no expectations of becoming a professional singer. As a classics student at Oxford and then a schoolteacher she sang for pleasure in choirs and small groups, always feeling at home most in Renaissance and Baroque repertoire.

Emma Kirkby joined the Taverner Choir in 1971 and in 1973 began her long association with the Consort of Musicke. She made her debut in London in 1974 and then specialized in Early music. Emma took part in the early Decca Florilegium recordings with both the Consort of Musicke and the Academy of Ancient Music, at a time when most college-trained sopranos were not seeking a sound appropriate for early music instruments. She therefore had to find her own approach, with enormous help from Jessica Cash in London, and from the directors, fellow singers and instrumentalists with whom she has worked over the years.

Emma Kirkby has become a legend within the concept of music as beginning not with the singer but with the words; her name is always and above all associated with pure sound. „For two decades Emma Kirkby clear, agile voice has been the quintessence of pure sound in the singing of early music. She is still one of the treasures of the world of music (Toronto Globe and Mail). She appears worldwide with a steady increasing circle of orchestras and chamber ensembles, the Academy of Ancient Music, London Baroque, Orchestra of the Age of Enlightenment, Freiburger Barockorchester, Tafelmusic Toronto and the Studio de Musique Ancienne de Montreal. In addition to her work as a soloist she sings regularly with her duo partner the lutenist Anthony Rooly. Other highlights of her work are chamber concerts and recordings with the Consort of Musicke.

To date, Emma Kirkby has made the impressive number of well over a hundred recordings of all kinds, from sequences of Hildegarde of Bingen to madrigals of the Italian and English Renaissance, cantatas and oratorios of the Baroque, and works of Mozart and Haydn. Her most recent recordings include a second volume of Georg Frideric Handel opera arias for Hyperion, Bach wedding cantatas for Decca and Christmas music by Alessandro Scarlatti and J.S. Bach with London Baroque for BIS.

Emma Kirkby is also currently engaged in pedagogical activities, above all she is delighted to see a new generation of singers and players bringing their skills to the endeavor.