Barokní housle – Martyna Pastuszka

Jednou z mých hlavních oblastí zájmu je hraní s důrazem na stylové rozdíly mezi italskou, francouzskou, německou a anglickou hudbou. V těchto kurzech se budeme zabývat vysvětlováním a procvičováním používání tzv. francouzské ornamentiky/zdobení, tanečních struktur, principů používání smyčce, otázky času v hudbě a budeme se zabývat hledáním fines a poezie. Italský repertoár nám otevře příležitosti k rozhovorům na téma frázování, jeho různých způsobech, vokálních kvalitách v houslové hře, ale také  o volné ornamentice/zdobení, cvičení v nonšalantnosti a bravurní povaze virtuózů 18. století.

Již více než dvacet let mám to potěšení pracovat v malých orchestrálních tělesech a především jako komorní hráč. Ráda se s vámi podělím o způsoby, jak efektivně a spokojeně pracovat v komorní hudbě, aniž byste ztratili svou osobnost.

Moje zkušenosti mě naučily, jak být interpretem na pódiu, jak se naučit pracovat s lidmi a následně jak se vypořádat s dlouhodobým stresem a trémou. Mám pro to tipy a pracovní metody. Metody, které povyšují hráče na interpreta.


One of my main areas of interest is playing with an emphasis on the stylistic differences between Italian, French, German and English music.  In these courses we will look at explaining and practising the use of French ornamentation, dance structures, bowing principles, the question of time in music, and we will look at the search for finesse and poetry. The Italian repertoire will open up opportunities to talk about phrasing, its various ways,vocal qualities in violin playing but also free ornamentation, exercises in the nonchalant and bravura nature of the virtuosos of the 18th century.

For more than twenty years I have had the pleasure of working in small orchestral ensembles and above all as a chamber musician. I would be happy to share ways on how to work efficiently and satisfactorily in chamber music without losing your personality.
My experience has taught me how to be a performer on stage, how to work with people and consequently how to deal with long-lasting stress and stage fright. I have tips and working methods for this. Methods that elevate player into a performer.