Barokní fagot

Jelikož hlavním tématem letošní letní školy je Telemann, bylo by dobré, aby si účastník připravil nějaké dílo tohoto skladatele. Například Telemannových 12 fantazií pro flétnu bez basů (TWV 40: 2-13) je možno snadno a pohodlně transponovat pro fagot a představují přehlídku nejrůznějších hudebních žánrů barokního období, zatímco představují technickou výzvu pro různé úrovně.Několik vybraných kousků této sbírky může být pěkným a zásadním materiálem, na kterém se dá pracovat, ale není to zdaleka povinné: jakákoli jiná hudba psaná pro (nebo transponovaná) fagot z doby baroka je vítána, ať už je to sonáta, koncert, part v komorní hudbě nebo dokonce orchestrální part.

Při práci na nejrůznějších technických problémech, které se mohou vyskytnout, bude veškeré naše úsilí obíhat kolem objevování nejhlubších dimenzí hudebního jazyka baroka a budeme se stále více stávat rodilým mluvčím tohoto jazyka. A to vše prostřednictvím nástroje, který je schopen zprostředkovat neuvěřitelně širokou paletu výrazů; bude pro nás výzvou získat možná překvapivé nové poznatky o tom, jak daleko můžeme natahovat hranice barokního fagotu. Otázkám ohledně plátku se zřejmě také nevyhneme, a pokud to bude potřeba, můžeme vedle běžných hodin uspořádat také vyrábění plátků.

Účastníci potřebují vlastní nástroje, moderní hráči se zájmem o historickou interpretaci se mohou také připojit.


Since the main theme of this year’s summer school is Telemann, it can be a good idea if the participant prepares some piece by this composer. Telemann’s 12 Fantasias for Flute without Bass (TWV 40:2-13), for example, are easily and comfortably transposable for the bassoon, and they provide a showcase of extensive variety of musical genres of the Baroque period, while they pose technical challenges on different levels. A few selected bits of this collection can be nice and substantial material to work on, but it is by far not mandatory: any other music written for (or transposed to) the bassoon from the Baroque era is welcome, let it be a sonata, a concerto, chamber music part, or even orchestral part.

While working on all kinds of technical issues that might arise, every effort is going to circle around discovering the deepest dimensions of the musical language of the Baroque, and becoming more and more a mother-tongue speaker of this language. And all this through an instrument which is capable of conveying an amazingly wide palette of expression; we are going to challenge ourselves to possibly gain surprising new insights of how far we can stretch the boundaries of the baroque bassoon. Reed questions will probably be unavoidable to some extent, and if there is need, there will be possibility to have reed-making sessions along with the regular lessons.

Participants will have to bring their own instruments, and historically interested modern players are also welcome to join.