Barokní zpěv – Dagmar Šašková

Na LŠBH 2022 se budeme samozřejmě věnovat nastudování Händelova oratoria Triumf času a pravdy. Jako obvykle budeme pracovat na soutěžních kouscích a na skladbách na koncert duchovní či světské hudby. Ráda se studenty budu pracovat i na dalších Händelových skladbách.

Georg Friedrich Händel, německo-britský hudební skladatel, je jeden z nejznámějších nestorů barokní hudby. Jeho vokální dílo je více než rozsáhlé. Jeho dlouhodobé zahraniční pobyty ho inspirovaly ke komponování v němčině, italštině, angličtině a v latině. Z jeho pera pochází 42 oper, 25 oratorií a jiné duchovní skladby (latinská sakrální hudba, německé duchovní kantáty, hymny) 120 kantát, a mnoho dalších italských árií, anglických písní a ód (další díla na imslp).

Jako výukové jazyky mohu nabídnout češtinu, angličtinu a francouzštinu.


At LŠBH 2022, of course, we will study Handel’s oratorio The Triumph of Time and Truth. As usual, we will work on competition pieces and compositions for a concert of sacred or secular music. I will be happy to work with students on other Handel’s compositions.

Georg Friedrich Händel, a German-British composer, is one of the most famous nestors of Baroque music. His vocal work is more than extensive. His long stays abroad inspired him to compose in German, Italian, English and Latin. From his pen come 42 operas, 25 oratorios and other spiritual compositions, 120 cantatas and many other Italian arias, English songs and ode. I can offer Czech, English and French as teaching languages.