Všeobecné podmínky

Na základě přijetí­ přihlášky a uhrazení­ kurzovného zajistí­ LŠBH frekventantům potřebné notové materiály, ubytování­, stravu a výuku v dohodnutém rozsahu. Na pozdější změny není možné brát z organizačních důvodů zřetel.

Studium:

 1. Každý ročník LŠBH má své specifické dramaturgické zaměření. Doporučujeme všem zájemcům, aby svůj repertoár vybírali s ohledem na toto zaměření. Tak totiž docílí dokonalého propojení teoretických poznatků s výukou v sólových hodinách a s prací v orchestru nebo sboru.
 2. Frekventant svůj part svědomitě nastuduje a v rámci kurzů absolvuje potřebné množství­ zkoušek a vyučovací­ch lekcí­, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější­ provedení­ děl, která se provádí­ na závěrečných koncertech. Splnění­ těchto podmí­nek bude rozhodují­cí­ pro účast na závěrečných koncertech.
 3. Zájemci o studium v sólových pěveckých tří­dách budou na základě zaslaných nahrávek rozděleni podle pěvecké úrovně do tří­d a to nejpozději do 10. 6. daného roku. První­ den kurzů bude uspořádáno výběrové přezpí­vání­ (předpokládá se tedy dostatečná znalost partu) sólových partů všech zájemců o účinkování­ na některém ze závěrečných koncertů a po vyhodnocení­ lektory a dirigentem bude stanoven plán práce ve tří­dách pro následují­cí­ týden.
 4. Pokud výuku jednoho oboru zajišťuje více lektorů (obvykle sólový zpěv), může student preferovaného lektora uvést do pozámky v přihlášce, k jeho přání bude přihlédnuto, nicméně není závazné. Závazné rozdělení do tříd určí vedení LŠBH a lektoři.
 5. Minimální počet studentů pro otevření sólové třídy jsou 3. Ansámblová třída pak musí čítat nejméně 5 studentů.
 6. Závěrečné koncerty jsou smyslem a cílem našich kurzů, cílem není výuka samotná. Pokud se někdo chce dobrovolně vzdát účasti na nich, musí počítat s tím, že pro přijetí budou upřednostněni zájemci, kteří akceptují strukturu a smysl našich kurzů.

Storno kurzu:

 1. V případě, že uchazeč zruší svoji účast na LŠBH nejpozději měsíc před zahájením, kurzovné mu bude vráceno v plné výši po odečtení administrativního poplatku 400 Kč.
 2. V případě, že uchazeč zruší svoji účast na LŠBH nejpozději 7 dní před zahájením, kurzovné mu bude vráceno v 50% výši.
 3. Při pozdějším zrušení účasti na LŠBH a v okamžiku nástupu studenta na Letní školu barokní hudby, není nárok na vrácení kurzovného.
 4. Vrácení kurzovného může proběhnout jen na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři, který je možno vyžádat na skola@baroknihudba.cz

 

POUČENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, V SOULADU S VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLKU LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY, Z.S.

I. Poučení

Údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence přihlášených studentů Letní školy barokní hudby a evidence placení kurzovného. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Letní škola barokní hudby, z.s.. Pověřenou osobou pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci spolku je Tereza Válková, statutární zástupce spolku. Jiným osobám mohou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak. Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům vedeným o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu.

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce na Letní školu barokní hudby jsou pravdivé a správné a že souhlasím s tím, aby Letní škola barokní hudby, z.s. tyto údaje zpracovával pro účely uvedené v Poučení a ve vnitřních předpisech spolku a k archivačním účelům.

SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ A JINÝCH AUDIO-VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ

Tímto prohlašuji, že odesláním přihlášky uděluji souhlas s pořizováním a používáním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, které se týkají mé osoby:

 • Souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z vyučování, koncertů a akcí Letní školy barokní hudby
 • Souhlas s uveřejněním fotografií na FB a webových stránkách Letní školy barokní hudby nebo Czech Ensemble Baroque
 • Souhlas s využitím obrazového či zvukového záznamu (fotografie, audio, video) v rámci prezentace Letní školy barokní hudby v médiích (rozhlas, televize, tisk) či propagačních materiálech
Elektronická přihláška Vyplnit