Peter Zajíček

Lektor vede třídu
Barokní housle

 

Peter Zajíček studoval hru na housle na Konzervatoři a VŠMU v Bratislavě a zúčastnil se několika mistrovských kurzů zaměřených na interpretační praxi staré hudby. Je uměleckým vedoucím a koncertním mistrem souboru Musica aeterna, se kterým vedle četných koncertů v Evropě i zámoří realizoval i úspěšné CD nahrávky, z nichž mnohé získaly prestižní zahraniční ocenění. Je předsedou sdružení Centrum staré hudby, které pod jeho vedením založilo v Bratislavě dnes již úspěšnou tradici mezinárodního festivalu Dny staré hudby. Peter Zajíček působí pedagogicky na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, na Univerzitě Komenského v Bratislavě, přednášel i na církevního konzervatoři v Bratislavě a intenzivně se věnuje i muzikologickému bádání, jehož výsledky prezentoval nejen na vlastních koncertních projektech, na nahrávkách CD nosičích, ale i na přednáškách v Bratislavě, Paříži, Norimberku, Vídni, Münsteru, Granadě, Praze, Brně, Katovicích, Buenos Aires … Úzce spolupracoval s Centrem barokní hudby ve Vesailles a se společností barokního tance L’Eventail. Jako sólista a umělecký vedoucí souboru Musica Aeterna spolupracoval prakticky se všemi významnými interpretačními osobnostmi staré hudby a jako host vedl soubory v USA, Francii, v Rakousku, v Česku a. i. V roce 1997 byl spoluzakladatelem hudebního sdružení Albrecht Collegium a v roce 1999 založil soubor Mimésis, později Festivalový orchestr Apollo. Je autorem první publikace o interpretaci houslové hudby 17. a 18. století ve slovenštině. Je vyhledávaným koncertním mistrem a lektorem v oblasti interpretace staré hudby také v zahraničí. V roce 2017 mu Ministerstvo kultury Slovenské republiky udělilo Cenu ministra kultury Slovenské republiky za rok 2016 za přínos v oblasti oživování notových hudebních památek vážících se k území Slovenska, za dlouholetou uměleckou činnost na postu uměleckého vedoucího souboru Musica aeterna a osobnostní vklad jako uměleckého ředitele a organizátora festivalu Dny staré hudby.
________________________________________
Peter Zajíček studied the violin at the Conservatory and VŠMU (University of Musical Arts) in Bratislava, and has taken part in several master courses aimed at the interpretative practise of early music. He is the artistic director and concert leader of the ensemble Musica Aeterna, with whom, alongside numerous concerts in Europe and overseas, he has also produced successful CD recordings. Several of these have gained prestigious awards abroad. He is president of the Centre of Early Music, which under his leadership founded the Days of Early Music in Bratislava, an international festival with an already-established tradition of success. Peter Zajíček teaches in an capacity at the University of Musical Arts in Bratislava, at the Comenius University in Bratislava and lectured at the Ecclesiastical Conservatory in Bratislava. He devotes himself intensively to musicological research, whose results he has presented not only in his own concert projects and CD recordings, but also in lectures in Bratislava, Paris, Nürnberg, Vienna, Münster, Granada, Prag, Brno, Katovice, Buenos Aires… He collaborated closely with the Centre of Baroque Music in Versailles and with the baroque dance company L´Eventail. As soloist and artistic director of the ensemble Musica Aeterna he has collaborated with practically all of the leading individual interpreters of early music, and as a guest artist he has led ensembles in the USA, France, Austria, Prague, and elsewhere. In 1997 he was the co-founder of the musical association Albrecht Collegium, and in 1999 he founded the ensemble Miméza, later Festival Orchestra Apollo. He is the author of the first publications in the slovak language concern of interpretation violin music from the 17th and 18th centuries. In recent years he is active as concert master and lecturer in the field of early music. In 2017, the Ministry of Culture of the Slovak Republic awarded him the Prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic for the year 2016.

 

www Peter Zajíček