Peter Zajíček

Lektor vede třídu
Barokní housle

Peter Zajíček študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzoch zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires …Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Vesailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica Aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenkom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.


Peter Zajíček studied the violin at the Conservatory and VŠMU (University of Musical Arts) in Bratislava, and has taken part in several master courses aimed at the interpretative practise of early music. He is the artistic director and concert leader of the ensemble Musica Aeterna, with whom, alongside numerous concerts in Europe and overseas, he has also produced successful CD recordings. Several of these have gained prestigious awards abroad. He is president of the Centre of Early Music, which under his leadership founded the Days of Early Music in Bratislava, an international festival with an already-established tradition of success. Peter Zajíček teaches in an capacity at the University of Musical Arts in Bratislava, at the Comenius University in Bratislava and lectured at the Ecclesiastical Conservatory in Bratislava. He devotes himself intensively to musicological research, whose results he has presented not only in his own concert projects and CD recordings, but also in lectures in Bratislava, Paris, Nürnberg, Vienna, Münster, Granada, Prag, Brno, Katovice, Buenos Aires… He collaborated closely with the Centre of Baroque Music in Versailles and with the baroque dance company L´Eventail. As soloist and artistic director of the ensemble Musica Aeterna he has collaborated with practically all of the leading individual interpreters of early music, and as a guest artist he has led ensembles in the USA, France, Austria, Prague, and elsewhere. In 1997 he was the co-founder of the musical association Albrecht Collegium, and in 1999 he founded the ensemble Miméza, later Festival Orchestra Apollo. He is the author of the first publications in the slovak language concern of interpretation violin music from the 17th and 18th centuries. In recent years he is active as concert master and lecturer in the field of early music. In 2017, the Ministry of Culture of the Slovak Republic awarded him the Prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic for the year 2016.

www Peter Zajíček