Luise Haugk

Lektor vede třídu
Barokní hoboj

studovala moderní a barokní hru na hoboj v Drážďanech, Berlíně a v Amsterdamu. Spolupracuje s orchestry jako Akademie für alte Musik Berlin, Elbipolis Barockorchester Hamburg, Czech Ensemble Baroque, Colegium Marianum, Musica Florea, Dresdner Barockorchester a dalšími.

Od roku 2018 působí jako učitelka na základní škole.

Předávání zkušeností dětem a vytváření programů s nimi se stalo velmi důležitou součástí její hudební práce. Kromě toho rozvíjí a realizuje programy komorní hudby, v nichž se objevuje hoboj. Účast na Letní škole barokní hudby v Holešově je pro ni vzrušující a úžasná a v posledních letech se pro ni stala velmi důležitou.

Luise Haugk studied modern an baroque Oboe in Dresden, Berlin and Amsterdam. She works with orchestras like Akademie für alte Musik
Berlin, Elbipolis Barockorchester Hamburg, Chech Ensemble Baroque,
Colegium Marianum, Musica Florea, Dresdner Barockorchester and others.
Since 2018 she works as a teacher at a primary school.
Giving the experiences to childrens and create Programmes with them
has become a very important part of her musical work. Besides she
developes and realizes chambermusic programmes featuring the oboe.
Taking part of Holesov Summer school of Baroque Music ist exciting and
wonderful for her and has become very important during the last years.