Gergő Farkas

studoval moderní fagot na Lisztově akademii v Budapešti a během těchto let se jeho zájem postupně obrátil k historicky poučenému způsobu provádění barokní hudby. Nejprve se seznámil se zobcovou flétnou a věnoval čas a energii objevování tohoto nového hudebního světa na workshopech s Peterem Holtslagem, Anneke Boeke a Mauricem van Lieshoutem. Po absolvování studií moderního fagotu podnikl dobrodružství a strávil rok v Lucembursku studiem continua na cembalo a dokonce chodil na lekce violy da gamba. Barokní fagot se nakonec nevyhnul: nejprve získal bakalářský (2009), poté magisterský titul (2011) z historických fagotů na Královské konzervatoři v Haagu, kde studoval u Donny Agrell a Wouter Verschuren. Svět staré hudby se Gergővi během nizozemských let nakonec otevřel a postupně začal spolupracovat s řadou souborů. Po návratu do Maďarska v roce 2014 zahájil vedení workshopů o praxi barokních představení na různých hudebních školách a také přednášel o historii fagotu na Lisztově akademii. Na střední škole vyučuje dechovou hudbu. V současné době se nejvíce angažuje v souboru Orfeo Orchestra Budapest, který ve spolupráci s Centre de Musique Baroque de Versailles během posledních 7 let nahrával a uváděl četné francouzské barokní opery. Dalším z jeho pravidelných angažmá je Baroque Ensemble of Budapest Festival Orchestra, kde se zaměřuje především na provedení kantát J. S. Bacha.

Možná nejzajímavějším projektem pro Gergő byl ten v roce 2013, kdy měl příležitost předvést Handel’s Acis a Galatea v hlavním městě Bhútánu protkané bhútánskými folkloristickými prvky. Byl to bezpochyby vůbec první fagot v historii, který kdy překročil hranice této země.

Za posledních 15 let vystupoval Gergő s následujícími soubory staré hudby, od Buenos Aires po Šanghaj:

Orfeo Orchestra (HU), Savaria Baroque Orchestra (HU), Capella Savaria (HU), Budapest Festival Orchestra Baroque Ensemble (HU), Bach Orchestra of the Netherlands (NL), Concerto d’Amsterdam (NL), Musica Amphion (NL), Collegium Musicum Den Haag (NL), New Dutch Academy (NL), Opera2Day (NL), The Northern Consort (NL), The Wallfisch Band (NL), Musica Poetica (NL), Capella Cracoviensis (PL), Musica Aeterna (RU), Concert Royal Köln (DE), Il Gardellino (BE), Irish Baroque Orchestra (IR), Haydn Sinfonietta Wien (AT), The Czech Ensemble Baroque (CZ), Juventus Lyrica (AR), Opera Bhutan (BT), Casa da Música Baroque Orchestra (PT)

Spolupráce s těmito osobnostmi Gergőho zásadně ovlivnila:

Sergio Azzolini, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken, Bartold Kuijken, Teodor Currentzis, Peter van Heyghen, Jan de Winne, Marcel Ponseele.


Gergő Farkas studied modern bassoon at Liszt Academy in Budapest, and it was during these years that his interest gradually turned towards the historically informed way of performing baroque music. First he picked up the recorder and devoted serious time and energy to discover this new musical world in workshops with Peter Holtslag, Anneke Boeke and Maurice van Lieshout. After graduating in modern bassoon, he took an adventure and spent a year in Luxemburg to study continuo playing on harpsichord and even took viola da gamba lessons. At one point, however, the baroque bassoon seemed unavoidable: first he earned a bachelor’s (2009), then a master’s degree (2011) in historical bassoons at the Royal Conservatory of The Hague, where he studied with Donna Agrell and Wouter Verschuren. The world of Early Music ultimately opened up for Gergő during his Netherlands years, and he gradually became engaged with a vast variety of ensembles. Upon returning to Hungary in 2014, he started leading workshops on baroque performance practice in various music schools, and he has also been giving lectures on bassoon history at Liszt Academy. He teaches wind music in a secondary school. Currently the ensemble he is busiest with is Orfeo Orchestra Budapest, which in co-operation with Centre de Musique Baroque de Versailles has been recording and performing numerous French baroque operas over the past 7 years. Another of his regular occupations is that with the Baroque Ensemble of Budapest Festival Orchestra, where the group’s main focus is on performing various cantates of J. S. Bach.

Possibly the most exciting project for Gergő was the one in 2013, when he had the chance to perform Handel’s Acis and Galatea in the capital of Bhutan, interwoven with Bhutanese folkloristic elements. Beyond doubt, his was the very first bassoon in history that had ever crossed the borders of that country.

In the past 15 years Gergő has performed with the following early music groups, from Buenos Aires to Shanghai:

Orfeo Orchestra (HU), Savaria Baroque Orchestra (HU), Capella Savaria (HU), Budapest Festival Orchestra Baroque Ensemble (HU), Bach Orchestra of the Netherlands (NL), Concerto d’Amsterdam (NL), Musica Amphion (NL), Collegium Musicum Den Haag (NL), New Dutch Academy (NL), Opera2Day (NL), The Northern Consort (NL), The Wallfisch Band (NL), Musica Poetica (NL), Capella Cracoviensis (PL), Musica Aeterna (RU), Concert Royal Köln (DE), Il Gardellino (BE), Irish Baroque Orchestra (IR), Haydn Sinfonietta Wien (AT), The Czech Ensemble Baroque (CZ), Juventus Lyrica (AR), Opera Bhutan (BT), Casa da Música Baroque Orchestra (PT)

And some names that have made the biggest impact on him while working together:

Sergio Azzolini, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken, Bartold Kuijken, Teodor Currentzis, Peter van Heyghen, Jan de Winne, Marcel Ponseele.