Všeobecné podmínky

Na základě přijetí­ přihlášky a uhrazení­ kurzovného zajistí­ LŠBH frekventantům potřebné notové materiály, ubytování­, stravu a výuku v dohodnutém rozsahu. Na pozdější změny není možné brát z organizačních důvodů zřetel.

Studium:

  1. Každý ročník LŠBH má své specifické dramaturgické zaměření. Doporučujeme všem zájemcům, aby svůj repertoár vybírali s ohledem na toto zaměření. Tak totiž docílí dokonalého propojení teoretických poznatků s výukou v sólových hodinách a s prací v orchestru nebo sboru.
  2. Frekventant svůj part svědomitě nastuduje a v rámci kurzů absolvuje potřebné množství­ zkoušek a vyučovací­ch lekcí­, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější­ provedení­ děl, která se provádí­ na závěrečných koncertech. Splnění­ těchto podmí­nek bude rozhodují­cí­ pro účast na závěrečných koncertech.
  3. Zájemci o studium v sólových pěveckých tří­dách budou na základě zaslaných nahrávek rozděleni podle pěvecké úrovně do tří­d a to nejpozději do 10. 6. daného roku. První­ den kurzů bude uspořádáno výběrové přezpí­vání­ (předpokládá se tedy dostatečná znalost partu) sólových partů všech zájemců o účinkování­ na některém ze závěrečných koncertů a po vyhodnocení­ lektory a dirigentem bude stanoven plán práce ve tří­dách pro následují­cí­ týden.
  4. Pokud výuku jednoho oboru zajišťuje více lektorů (obvykle sólový zpěv), může student preferovaného lektora uvést do pozámky v přihlášce, k jeho přání bude přihlédnuto, nicméně není závazné. Závazné rozdělení do tříd určí vedení LŠBH a lektoři.
  5. Minimální počet studentů pro otevření sólové třídy jsou 3. Ansámblová třída pak musí čítat nejméně 5 studentů.
  6. Závěrečné koncerty jsou smyslem a cílem našich kurzů, cílem není výuka samotná. Pokud se někdo chce dobrovolně vzdát účasti na nich, musí počítat s tím, že pro přijetí budou upřednostněni zájemci, kteří akceptují strukturu a smysl našich kurzů.

Storno kurzu:

  1. V případě, že uchazeč zruší svoji účast na LŠBH nejpozději měsíc před zahájením, kurzovné mu bude vráceno v plné výši po odečtení administrativního poplatku 400 Kč.
  2. V případě, že uchazeč zruší svoji účast na LŠBH nejpozději 7 dní před zahájením, kurzovné mu bude vráceno v 50% výši.
  3. Při pozdějším zrušení účasti na LŠBH a v okamžiku nástupu studenta na Letní školu barokní hudby, není nárok na vrácení kurzovného.
  4. Vrácení kurzovného může proběhnout jen na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři, který je možno vyžádat na skola@baroknihudba.cz

Elektronická přihláška Vyplnit