Anne-Sophie Honoré

Anne-Sophie Honoré začala hrát na příčnou flétnu a barokní zobcovou flétnu a až poté se začala soustředit na studia zpěvu a opery na konzervatoři v Caen, ve třídě K. Varkonyi. Získala bakalářský titul a magisterský titul v oboru zpěvu na Conservatoire National Superieur de Musique et Danse de Paris (CNSMDP) ve třídě P. Mervanta a poté M. Walkera. Během této doby dokázala nastudovat mnoho hlavních rolí v operním repertoáru.
Hlas Anne-Sophie veřejnost ocenila v největších operních rolích Mozarta, například: Arminda, v představení Emmanuelle Cordoliani‚ La Finta Giardiniera; Fiordiligi, v Cosi Fan Tutte na festivalu Calvi Lyrique Festival, s Micropéra, v režii Yann Molenata; Prince Sifari v ‚Mitridate Re di Ponto‘, pod taktovkou Davida Reilanda, v Cité de la Musique a CNSMDP představení nastudovaném Vincentem Vittozem. Také vystupovala pod vedením Marca Coppey ve Villa-Lobos’s‚ Bachianas Brasileiras No.5.‘ v divadle Theatre du Chatelet.
Anne-Sophie Honoré, zapálená také pro soudobou hudbu, paralelně spolupracovala s mladým skladatelem Vincentem Laissym, se kterým nahrála skladbu ‚Salvina Regina‘ pro soprán, kontratenor, sbor a orchestr (k dostání u nahrávací společnosti Jade.) Didier Rotella pro ni napsal skladbu ‚Instants melés‘, na text Brigitte Athéa, jedná se o dílo pro zpěv a orchestr. Později vystupovala s touto skladbou s Orchestre des Lauréats, na CNSMD Paris, pod vedením Patricka Davina.

Anne-Sophie přednesla sérii recitálů na francouzské melodie, zejména s klavíristkou Madoka Fukami v Le Petit Palais de Paris, pro sdružení ‚Jeunes Talents.‘ Objevila se v roli Siebel v Hervého ‚Le Petit Faust‘ s les Frivolités Parisiennes pod vedením Juliena Leroy, a také jako Donna Elvira v Mozartově opeře Don Giovanni, během letního festivalu v Regent Street v Londýně. Má za sebou také turné v Číně, z Pekingu do Shenzhenu, v lyrické tvorbě ‚Les Couleurs Parisiennes’, která představuje francouzskou operu pro sólistu a komorní orchestr.

V posledním ročníku magisterského studia se Anne-Sophie začala zajímat o budoucnost hudby a vzdělávací potenciál pro mladé publikum, na kterém založila svou závěrečnou práci. Pro svůj magisterský recitál vytvořila „Le Spectrede la Rose“ s tématem vyprávění, opery a různých uměleckých forem. V návaznosti na to vytvořila operu pro mladé publikum s názvem „Operaphone“, která měla premiéru v roce 2016 v Divadle Neslé v Paříži. Inscenace byla nominována na ‚les P’tits Moliéres 2017‘ a byla pozvána k vystoupení na mnoha prestižních hudebních festivalech a divadlech, jako jsou les Symphonies d’Automne v Maconu v Burgundsku; Les Folies Vocales d’Agen a slavný Festival d’Avignon.

V roce 2019 napsala a režírovala „Cabaret Madeleine“ dynamickou hudební komedii založenou na opeře, jazzu, rocku a pop music, která byla uvedena v divadle „La Comédie Nation“ v Paříži. V roce 2021 pak s hercem a zpěvákem Alexandrem Martinem Varroyem vytvořila « Operanimaux » opět pro mladé publikum. Tu nastudoval Benjamin Prins s prestižním francouzským souborem Le Palais Royal. Anne-Sophie se specializuje na barokní hudbu od roku 2017 ve společnosti Jérôma Correase a Samuela Crowthera, s nimiž natočila úryvek v roli Lullyho ‚Armide‘ pro francouzský rozhlasový kanál ‚France Musique‘. Vystupovala také na koncertech italského a francouzského baroka „Les Sources de l’opéra“ a „Heroines Baroques“ v Divadle Jean-Arp v Clamartu pod vedením Jérôma Correase, který jí v roce 2020 dal roli Dido v Purcellově Dido a Aeneas. V roce 2022 je sólistkou turné projektu ‚ORFEO 5063‘, originální hybridní scénické tvorby, zahrnující Monteverdiho hudbu s digitální formou umění, se souborem „Les Paladins“ v režii Jerome Correase a inscenovaném video umělcem, Guillaume Marminem. Představení mělo premiéru na Biennale internationale des Arts numériques NEMO.


Anne-Sophie Honoré began playing flute and baroque recorder before concentrating on vocal and opera studies at Caen conservatory in the class of K. Varkonyi. She obtained her Bachelor’s Diploma and Master’s Degree in vocal performance at the Conservatoire National Superieur de Musique et Danse de Paris (CNSMDP) in the class of P.Mervant and M.Walker respectively. During this time she was able to study many of the principal roles in the operatic repertory.
Anne-Sophie’s voice has been appreciated by the public in Mozart’s greatest operatic roles including: Arminda, in Emmanuelle Cordoliani’s stage production of ‚La Finta Giardiniera; Fiordiligi, in ‚Cosi Fan Tutte‘ at the Calvi Lyrique Festival, with Micropéra, directed by Yann Molenat; Prince Sifari in ‚Mitridate Re di Ponto‘, under the baton of David Reiland, in the Cité de la Musique and CNSMDP production staged by Vincent Vittoz. She has also performed under the direction of Marc Coppey in Villa-Lobos’s ‚Bachianas Brasileiras No.5.‘ at the Theatre du Chatelet.
Also passionate about contemporary music, Anne-Sophie Honoré has worked in parallel with the young composer Vincent Laissy, with whom she recorded the piece ‚Salvina Regina‘ for soprano, countertenor, choir and orchestra. (available on the record label Jade.) Didier Rotella wrote his piece ‚Instants melés‘ for her, based on a text by Brigitte Athéa, it is awork for voice and orchestra. She later performed this with the Orchestre des Lauréats, at the CNSMD Paris, under the direction of Patrick Davin.

Anne-Sophie has given a series of recitals based on French melodies, in particular with the pianist Madoka Fukami at Le Petit Palais de Paris, for the association ‚Jeunes Talents.‘ She has appeared in the role of Siebel in Hervé’s ‚Le Petit Faust‘ with les Frivolités Parisiennes under the direction of Julien Leroy, and also as Donna Elvira in Mozart’s Don Giovanni, during Regent Street’s ‚Summer festival‘ in London. She has also toured China, from Peking to Shenzhen, in ‚Les Couleurs Parisiennes’a lyric creationrepresenting French opera, for soloist and chamber orchestra.

In the last year of her Master’s degree, Anne-Sophie became interested in the future of music and the educational potential for young audiences, on which she based her final thesis. For her Master’s recital she created ‚Le Spectrede la Rose‘ using a theme of storytelling, opera and multiple art forms. Following on from this she created an opera for a young public called ‚Operaphone‘ which was premiered in 2016 at the Theatre Neslé, Paris. Nominated for ‚les P’tits Moliéres 2017,‘ the production was invited to appear in many prestigious music festivals and theatres such as les Symphonies d’Automne in Macon, Burgundy; Les Folies Vocales d’Agen and the famous Festival d’Avignon.

In 2019, she wrote and directed ‚Cabaret Madeleine‘ a dynamic musical comedy based on opera, jazz, rock and pop music which was performed at the theatre ‚La Comédie Nation‘ in Paris. Then in 2021, with the actor and singer Alexandre Martin Varroy, she created« Operanimaux » again for a young audience. This was staged by Benjamin Prins with the prestigious French ensemble, Le Palais Royal. Anne-Sophie has been specializing in Baroque music since 2017 in the company of Jérôme Correas and Samuel Crowther, with whom she has recorded an excerpt in the role of Lully’s ‚Armide’for the French radio channel’France Musique.‘ She has also given concerts of Italian and French Baroque „Les Sources de l’opéra“and“Heroines Baroques“ at the Theatre Jean-Arp in Clamart, under the direction of Jérôme Correas,
who in 2020 gave her the role of Dido inPurcell’s Dido and Aeneas.

In 2022, she is the soloist for the project ‘ORFEO 5063’ tour, a, original hybrid stage creation, incorporating Monteverdi’d music with digital art form, with the ensemble “Les Paladins” directed by Jerome Correas and staged by the cideo artist Guillaume Marmin. The performance premiered at the Biennale internationale des Arts numériques NEMO.