Soutěž

Podmínky soutěže o sólový výstup s orchestrem a cenu Hudebního festivalu Znojmo

Každý účastník sólové třídy LŠBH má možnost přihlásit se do interní soutěže o výstup s barokním orchestrem v případě, že splní tyto podmínky:

  •  Instrumentalisté: 1 věta z libovolného sólového koncertu z období raného baroka (preferováni budou soutěžící hrající skladbu ve stylu „Stylus Fantasticus“ ) – vše s doprovodem orchestru.
  • Zpěváci: Libovolná duchovní árie z období raného baroka
  • Celková délka vybrané soutěžní skladby nesmí přesáhnout časový limit 4 minuty. Pokud soutěžící nedodrží tuto stanovenou hranici a výrazně ji překročí, může být při výstupu přerušen a diskvalifikován ze soutěže.
  • Všichni soutěžící přednesou svůj program pouze za doprovodu cembala.
  • Soutěže se nemůže zúčastnit interpret, který se v minulých 3 ročnících umístil na některé z vítězných pozic.
  • Pro účast v soutěži vyplňte v přihlášce na LŠBH příslušné kolonky

DŮLEŽITÉ: K přihlášce do soutěže (odevzdává se na kurzech) přiložte kompletní notové materiály vybrané soutěžní skladby, tj.: sólový part, orchestrální party a partituru. Nekompletnost nebo nedodání notových materiálů může být důvodem vyloučení ze soutěže – možnost získání materiálů můžete konzultovat s lektorem nebo dirigentem Romanem Válkem.

Maximální obsazení doprovodného orchestru pro sólový výkon:

Smyčce, basso continuo (cembalo/pozitiv, violoncello, kontrabas, theorba, případně fagot), eventuálně trubka, zobcová flétna. Další nástroje (hoboje, klarinety atp.) nebudou k dizpozici!

Závaznou přihlášku s podrobným repertoárem odevzdáte přímo na místě a to nejpozději do neděle 4. 8. do 20 hodin.

Z každé sólové třídy může lektor nominovat limitovaný počet zájemců, kteří provedou svůj soutěžní výkon v pondělí 5. 8. 2019

Hodnocení a vítězové:

Odborná komise tvořená lektory a zástupci Znojemského hudebního festivalu bodově ohodnotí všechny soutěžící. Hodnotí se ve třech kategoriích:

  • Technické provedení skladby
  • Umělecký dojem a přednes
  • Stylovost

Vítězové budou vybráni s ohledem na rozmanitost programu.

Vítězové soutěže budou slavnostně vyhlášeni asi 30 minut po skončení soutěže a následující den mohou zahájit zkoušky s orchestrem.

Vítězům soutěže vzniká nárok na účinkování s orchestrem na závěrečných koncertech v rámci LŠBH a taký smluvní nárok na honorovaný sólový recitál v rámci 16. ročníku Znojemského hudebního festivalu v červenci 2020.

ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ PRO VÍTĚZE

Elektronická přihláška Vyplnit